สมัครเรียน

การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
บุคคลอ้างอิง
ข้อมูลการศึกษา
(กรณีที่ไม่มีโรงเรียนให้เลือก ให้ผู้สมัครติดต่อกลับมายังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โทร. 054 466 666 ต่อ 3836 เพื่อขอเพิ่มรายชื่อโรงเรียนเข้าระบบ)
ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อความในระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือก ฯ แล้ว ยินดีปฏิบัติตามทุกประการ และขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มี คุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกประการ หากพบว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ฝ่าฝืนระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังกล่าว หรือข้อความที่ระบุในเอกสารการสมัครไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในโรงเรียนทันที
หลักฐานทางการศึกษา
หลักฐานการสำเร็จการศึกษาหรือใบรับรองหรือเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร (นักเรียน)
สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน)