ติดต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
email : desup@up.ac.th
website : www.satit.up.ac.th

เบอร์โทรติดต่อสอบถาม 054 466 666 ต่อ
3833 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร
3836 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบรับสมัคร
3846 ข้อมูลการสอบคัดเลือกและรายงานตัวนักเรียน
6800 งานประชาสัมพันธ์ รร.