การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 14:51:50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 11:49:39
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 11:49:02
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 10:59:33
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 10:58:43
ปฏิทินการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2565
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 10:48:29
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับชั้นประถมศึกษา
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 15:54:41
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 08:40:31
ประกาศเปลี่ยนแปลงรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 11:44:55
ประกาศเปลี่ยนแปลงรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 11:43:52